Một triệu và tỷ đô la nặng bao nhiêu, rúp và euro ở các mệnh giá khác nhau

1000000 rúp (chà xát) bằng đô la Mỹ (đô la Mỹ)

Đồ thị mối quan hệ 500000 đô la sang rúp

Để có cảm nhận tốt nhất, trên đây là biểu đồ thay đổi giá 500000 đô la bằng rúp cho ngày cuối cùng, tuần, tháng và năm.
Đã đạt mức tối đa 22.08.2020 và thực hiện 37 049 950.00 chà xát. (ba mươi bảy triệu bốn mươi chín nghìn chín trăm năm mươi rúp),
tối thiểu 18.08.2020, khi năm trăm nghìn đô la có thể được mua với 36 483 800.00 ₽ (ba mươi sáu triệu bốn trăm tám mươi ba nghìn tám trăm rúp).
Nó hiển thị động thái của tỷ giá hối đoái, giúp bạn có thể tìm ra tỷ lệ tiền tệ vào một ngày hoặc khoảng thời gian cụ thể.
Sử dụng nó, bạn có thể đưa ra dự báo chi phí gần đúng 500000 Đô la Mỹ bằng rúp cho tương lai gần.

Động lực học của giá trị 4000000 đô la bằng rúp mỗi tháng

Ngày Ngày trong tuần 4 000 000.00$ Khác với ngày hôm trước Khác biệt ở %
22.07.2020 Thứ tư 283 867 200.00 ₽ -2 988 400.00 1.05%
23.07.2020 Thứ năm 283 152 400.00 ₽ -714 800.00 0.25%
24.07.2020 Thứ sáu 283 852 000.00 ₽ +699 600.00 +0.25%
25.07.2020 ngày thứ bảy 286 389 600.00 ₽ +2 537 600.00 +0.89%
26.07.2020 chủ nhật 286 389 600.00 ₽ 0%
27.07.2020 Thứ hai 286 389 600.00 ₽ 0%
28.07.2020 Thứ ba 286 340 000.00 ₽ -49 600.00 0.02%
29.07.2020 Thứ tư 287 678 400.00 ₽ +1 338 400.00 +0.47%
30.07.2020 Thứ năm 288 939 200.00 ₽ +1 260 800.00 +0.44%
31.07.2020 Thứ sáu 293 453 200.00 ₽ +4 514 000.00 +1.54%
01.08.2020 ngày thứ bảy 293 704 400.00 ₽ +251 200.00 +0.09%
02.08.2020 chủ nhật 293 704 400.00 ₽ 0%
03.08.2020 Thứ hai 293 704 400.00 ₽ 0%
04.08.2020 Thứ ba 296 634 400.00 ₽ +2 930 000.00 +0.99%
05.08.2020 Thứ tư 293 522 400.00 ₽ -3 112 000.00 1.06%
06.08.2020 Thứ năm 293 122 400.00 ₽ -400 000.00 0.14%
07.08.2020 Thứ sáu 292 158 800.00 ₽ -963 600.00 0.33%
08.08.2020 ngày thứ bảy 294 550 400.00 ₽ +2 391 600.00 +0.81%
09.08.2020 chủ nhật 294 550 400.00 ₽ 0%
10.08.2020 Thứ hai 294 550 400.00 ₽ 0%
11.08.2020 Thứ ba 295 100 000.00 ₽ +549 600.00 +0.19%
12.08.2020 Thứ tư 292 608 800.00 ₽ -2 491 200.00 0.85%
13.08.2020 Thứ năm 292 940 400.00 ₽ +331 600.00 +0.11%
14.08.2020 Thứ sáu 294 426 800.00 ₽ +1 486 400.00 +0.5%
15.08.2020 ngày thứ bảy 292 862 800.00 ₽ -1 564 000.00 0.53%
16.08.2020 chủ nhật 292 862 800.00 ₽ 0%
17.08.2020 Thứ hai 292 862 800.00 ₽ 0%
18.08.2020 Thứ ba 291 870 400.00 ₽ -992 400.00 0.34%
19.08.2020 Thứ tư 293 728 400.00 ₽ +1 858 000.00 +0.63%
20.08.2020 Thứ năm 292 956 800.00 ₽ -771 600.00 0.26%
21.08.2020 Thứ sáu 295 084 400.00 ₽ +2 127 600.00 +0.72%

Theo Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga, trong tháng qua, tỷ giá hối đoái đô la bằng đồng rúp đã giảm 2.98 ₽ ( hai rúp chín mươi tám kopecks).
30 tỷ lệ ngày trước 4 000 000.00 đô la sang rúp bằng 283 867 200.00 ₽ (hai trăm tám mươi ba triệu tám trăm sáu mươi bảy nghìn hai trăm rúp).
Giá trao đổi tuần trước 4 000 000.00 đô la giảm 657 600.00 ₽ và là ngày hôm nay 295 084 400.00 RUB (hai trăm chín mươi lăm triệu tám mươi bốn nghìn bốn trăm rúp).

Động lực học của giá trị 5000000 đô la bằng rúp mỗi tháng

Ngày Ngày trong tuần 5 000 000.00$ Khác với ngày hôm trước Khác biệt ở %
22.07.2020 Thứ tư 354 834 000.00 ₽ -3 735 500.00 1.05%
23.07.2020 Thứ năm 353 940 500.00 ₽ -893 500.00 0.25%
24.07.2020 Thứ sáu 354 815 000.00 ₽ +874 500.00 +0.25%
25.07.2020 ngày thứ bảy 357 987 000.00 ₽ +3 172 000.00 +0.89%
26.07.2020 chủ nhật 357 987 000.00 ₽ 0%
27.07.2020 Thứ hai 357 987 000.00 ₽ 0%
28.07.2020 Thứ ba 357 925 000.00 ₽ -62 000.00 0.02%
29.07.2020 Thứ tư 359 598 000.00 ₽ +1 673 000.00 +0.47%
30.07.2020 Thứ năm 361 174 000.00 ₽ +1 576 000.00 +0.44%
31.07.2020 Thứ sáu 366 816 500.00 ₽ +5 642 500.00 +1.54%
01.08.2020 ngày thứ bảy 367 130 500.00 ₽ +314 000.00 +0.09%
02.08.2020 chủ nhật 367 130 500.00 ₽ 0%
03.08.2020 Thứ hai 367 130 500.00 ₽ 0%
04.08.2020 Thứ ba 370 793 000.00 ₽ +3 662 500.00 +0.99%
05.08.2020 Thứ tư 366 903 000.00 ₽ -3 890 000.00 1.06%
06.08.2020 Thứ năm 366 403 000.00 ₽ -500 000.00 0.14%
07.08.2020 Thứ sáu 365 198 500.00 ₽ -1 204 500.00 0.33%
08.08.2020 ngày thứ bảy 368 188 000.00 ₽ +2 989 500.00 +0.81%
09.08.2020 chủ nhật 368 188 000.00 ₽ 0%
10.08.2020 Thứ hai 368 188 000.00 ₽ 0%
11.08.2020 Thứ ba 368 875 000.00 ₽ +687 000.00 +0.19%
12.08.2020 Thứ tư 365 761 000.00 ₽ -3 114 000.00 0.85%
13.08.2020 Thứ năm 366 175 500.00 ₽ +414 500.00 +0.11%
14.08.2020 Thứ sáu 368 033 500.00 ₽ +1 858 000.00 +0.5%
15.08.2020 ngày thứ bảy 366 078 500.00 ₽ -1 955 000.00 0.53%
16.08.2020 chủ nhật 366 078 500.00 ₽ 0%
17.08.2020 Thứ hai 366 078 500.00 ₽ 0%
18.08.2020 Thứ ba 364 838 000.00 ₽ -1 240 500.00 0.34%
19.08.2020 Thứ tư 367 160 500.00 ₽ +2 322 500.00 +0.63%
20.08.2020 Thứ năm 366 196 000.00 ₽ -964 500.00 0.26%
21.08.2020 Thứ sáu 368 855 500.00 ₽ +2 659 500.00 +0.72%

Theo Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga, trong tháng qua, tỷ giá hối đoái đô la bằng đồng rúp đã giảm 2.98 ₽ ( hai rúp chín mươi tám kopecks).
30 tỷ lệ ngày trước 5 000 000.00 đô la sang rúp bằng 354 834 000.00 ₽ (ba trăm năm mươi tư triệu tám trăm ba mươi bốn nghìn rúp).
Giá trao đổi tuần trước 5 000 000.00 đô la giảm 822 000.00 ₽ và là ngày hôm nay 368 855 500.00 RUB (ba trăm sáu mươi tám triệu tám trăm năm mươi lăm nghìn năm trăm rúp).

Đánh giá bài viết